۳۷٫۲٫ بهره بردن از دستور Refine Edge در بهبود ناحیه انتخابمدرس: کامیار جهانپورفهرست مطالب آموزشی


۴۵٫۲٫ بررسی دستور Levels

۴۶٫۲٫ بررسی دستور Curves

۴۷٫۲٫ بررسی دستور Exposure

۴۸٫۲٫ اصلاح خودکار نور و رنگ تصاویر و معرفی دستورات تنظیم رنگ و نور

۴۹٫۲٫ بررسی دستور Vibrance

۵۰٫۲٫ بررسی دستور Hue/Saturation

۵۱٫۲٫ بررسی دستور Color Balance

۵۲٫۲٫ بررسی دستور Black & White

۵۳٫۲٫ بررسی دستور Photo Filter

۵۴٫۲٫ بررسی دستور Channel Mixer

۵۵٫۲٫ بررسی دستور Color Lookup

۵۶٫۲٫ بررسی دستور Invert

۵۷٫۲٫ بررسی دستور Posterize

۵۸٫۲٫ بررسی دستور Threshold

۵۹٫۲٫ بررسی دستور Gradient Map

۶۰٫۲٫ بررسی دستور Selective Color

۶۱٫۲٫ بررسی دستور Shadows/Highlights

۶۲٫۲٫ بررسی دستور Variations

۶۳٫۲٫ بررسی دستور Desaturate

۶۴٫۲٫ بررسی دستور Match Color

۶۵٫۲٫ بررسی دستور Replace Color

۶۶٫۲٫ بررسی دستور Equalize

۶۷٫۲٫ اصلاح نور و رنگ با بهره گرفتن از پانل Adjustment

۶۸٫۲٫ انواع لایه های پر کننده و روش ایجاد آنها

۶۹٫۲٫ معرفی فیلترها در فتوشاپ

۷۰٫۲٫ بررسی Filter Gallery

۷۱٫۲٫ بررسی Gaussian Blur

۷۲٫۲٫ بررسی Motion Blur

۷۳٫۲٫ بررسی فیلتر Radial Blur

۷۴٫۲٫ بررسی فیلتر Unsharp Mask

۷۵٫۲٫ بررسی فیلترهای Render

۷۶٫۲٫ بررسی دستور Rasterize و روش استفاده از آن

۷۷٫۲٫ معرفی موضوعات هوشمند و روش استفاده از آنها

به بالای صفحه بردن