دوره آموزش فتوشاپ (رایگان)


دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۴٫۲٫ نحوه ایجاد سند جدید و چگونگی ذخیره کردن فایل

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۵٫۲٫ بررسی ابعاد یک تصویر و روش تغییر آن (Image Size)

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۶٫۲٫ تغییر ابعاد صفحه کار یا بوم نقاشی (Canvas Size)

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۷٫۲٫ بزرگ نمایی، کوچک نمایی و پیمایش

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۸٫۲٫ معرفی نواحی انتخاب جهت ویرایش موضعی

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۹٫۲٫ انتخاب با ابزارهای مارکی (Marquee Tool)

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۰٫۲٫ انتخاب با ابزارهای لاسو (Lasso Tool)

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۱٫۲٫ انتخاب با ابزار انتخاب سریع (Quick Selection) و انتخاب با ابزار انتخاب عصای جادویی (Magic Wand)

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۲٫۲٫ اصلاح گرهای انتخاب ها (بررسی دستورات Border، Smooth، Expand، Contract و Feather)

به بالای صفحه بردن