۵٫۲٫ بررسی ابعاد یک تصویر و روش تغییر آن (Image Size)