جلسه بیست و پنجم: مفهوم ادغام لایه ها و نحوه اجرای آن