۱۴٫۲٫ رنگ های Foreground و Background و تشریح پنجره Color Picker