جلسه بیست و هشتم: ایجاد براش و روش ذخیره کردن آن در آرشیو براش