۲۲٫۲٫ ایجاد براش و روش ذخیره کردن آن در آرشیو براش