جلسه سی و نهم: ایجاد گرادینت و روش ذخیره آن در آرشیو