جلسه سی و هشتم: معرفی ابزار سطل رنگ، مفهوم گرادینت و روش کار با ابزار گرادینت