۳۲٫۲٫ معرفی ابزار سطل رنگ، مفهوم گرادینت و روش کار با ابزار گرادینت