جلسه بیست و یکم: نمونه برداری از رنگ با ابزار قطره چکان (Eyedropper) و بررسی پالت های Color و Swatches