جلسه سی و پنجم: بررسی پالت Channel و ارتباط آن با مُدهای رنگ