۲۹٫۲٫ بررسی پالت Channel و ارتباط آن با مُدهای رنگ