جلسه چهل و پنجم: انواع متن و روش ایجاد آنها در فتوشاپ