۱۳٫۲٫ بُرش زدن صفحه کار (بوم نقاشی) با ابزار Crop و بُرش پرسپکتیو