جلسه چهل و چهارم: معرفی و روش کار با ابزارهای محو کن (Blur)، تیز یا واضح کن (Sharpen)، لک کردن (Smudge)، روشن کن (Dodge)، تیره کن (Burn) و جذب یا عدم جذب رنگ (Sponge)