۲۴٫۲٫ معرفی و روش کار با ابزارهای Clone Stamp و Pattern Stamp