۲۶٫۲٫ معرفی و روش کار با ابزارهای Pencil، Color Replacement و Mixer Brush