جلسه هجده‌ام: اصلاح گرهای انتخاب ها (بررسی دستورات Border، Smooth، Expand، Contract و Feather)