۳۴٫۲٫ استفاده از دستورات کمکی Grid، Guide و Smart Guides