جلسه شانزدهم: انتخاب با ابزارهای لاسو (Lasso Tool)