جلسه چهل و یکم: مفهوم ماسک و روش ایجاد و بهره جستن از آن در لایه