۳۵٫۲٫ مفهوم ماسک و روش ایجاد و بهره جستن از آن در لایه