۱۱٫۲٫ انتخاب با ابزار انتخاب سریع (Quick Selection) و انتخاب با ابزار انتخاب عصای جادویی (Magic Wand)