۳۷٫۲٫ بهره بردن از دستور Refine Edge در بهبود ناحیه انتخاب