جلسه بیست و ششم: دستور کاربردی Transform و کار با دستورات زیر مجموعه آن