۲۰٫۲٫ دستور کاربردی Transform و کار با دستورات زیر مجموعه آن